Thông báo kết luận thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật trong công tác quản lý, bố trí, sử dụng chung cư thuộc sở hữu Nhà nước
Đăng ngày 16-11-2018 13:54

Thực hiện Quyết định số 1160/QĐ-UBND ngày 19-3-2018 của Chủ tịch UBND thành phố về việc "Giao Thanh tra thành phố chủ trì, phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật trong công tác quản lý, bố trí, sử dụng chung cư thuộc sở hữu nhà nước tại Công ty Quản lý nhà chung cư và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan ”, từ ngày 27-3-2018 đến 25-6-2018, Đoàn thanh tra tiến hành làm việc tại Công ty Quản lý nhà chung cư (hiện nay là Trung tâm Quản lý và Khai thác nhà Đà Nẵng), các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan và kiểm tra thực tế việc sử dụng các căn hộ tại các khu chung cư.

Trên cơ sở Báo cáo kết quả thanh tra ngày 25-7-2018 của Đoàn thanh tra, sự thống nhất của Ban cán sự Đảng UBND thành phố và chỉ đạo của Thường trực Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố đã ban hành Kết luận thanh tra số 8633/KL-UBND ngày 7-11-2018.

Ngày 16-11, thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND thành phố, Thanh tra thành phố tổ chức công bố Kết luận thanh tra số 8633/KL-UBND nêu trên.

Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND thành phố, Cổng Thông tin điện tử thành phố đăng tải sau đây toàn văn Thông báo kết luận thanh tra số 178/TB-UBND ngày 14-11-2018 của UBND thành phố về việc chấp hành chính sách, pháp luật trong công tác quản lý, bố trí, sử dụng chung cư thuộc sở hữu Nhà nước tại Công ty Quản lý nhà chung cư và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ

File đính kèm