MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG. NĂM 2016 - NĂM VĂN HOÁ VĂN MINH ĐÔ THỊ

HƯỚNG DẪN Công tác thi đua, khen thưởng năm 2013

Untitled Document

UỶ BAN TRUNG ƯƠNG
MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM
BAN THƯỜNG TRỰC

Số:  96 /HD-MTTW-BTT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày  26  tháng 4 năm 2013

 

HƯỚNG DẪN
Công tác thi đua, khen thưởng năm 2013

 

Căn cứ Quy chế thi đua, khen thưởng của Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp (ban hành kèm theo Quyết định số 1202/QĐ-MTTW-BTT ngày 13/12/2011 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam) và Chương trình phối hợp và thống nhất hành động của Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam năm 2013, Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng năm 2013 đối với Uỷ ban MTTQ các tỉnh, thành phố như sau:


I. NỘI DUNG TIÊU CHÍ THI ĐUA VÀ ĐIỂM CHẤM
1. Công tác Tuyên giáo: (14 điểm)
- Có kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện hướng dẫn số 80/HD-MTTW-BTT ngày 28/01/2013 của Trung ương Mặt trận về công tác tuyên giáo năm 2013; có các hình thức phối hợp với các cơ quan thông tin báo chí, truyền hình để tuyên truyền về các nội dung trong hướng dẫn. Có báo cáo định kỳ quý, 06 tháng, 01 năm, sơ, tổng kết các nội dung gửi về trung ương theo yêu cầu. (3 điểm)
- Có kết hoạch cụ thể và triển khai thực hiện Hướng dẫn số 84/HD-MTTW-BTT ngày 20/02/2013 của Trung ương Mặt trận về tuyên truyền công tác phân giới, cắm mốc biên giới trên đất liền Việt Nam-Trung Quốc, Việt Nam-Lào, Việt Nam-Campuchia và Hướng dẫn số 86/HD-MTTW-BTT ngày 25/02/2013 của Trung ương Mặt trận về công tác tuyên truyền biển, đảo năm 2013; thực hiện công tác kiểm tra, đánh giá, sơ kết, tổng kết công tác tuyên truyền về biển, đảo và phân giới cắm mốc năm 2013; định kỳ 6 tháng, 1 năm có báo cáo kết quả gửi về Trung ương. (2 điểm)
- Có kế hoạch cụ thể và triển khai thực hiện Hướng dẫn số 79/HD-MTTW-BTT ngày 31/01/2013 về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2013 trong hệ thống MTTQ Việt Nam các cấp. Có tổ chức sơ kết, nêu gương, nhân rộng các tập thể, cá nhân điển hình làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và có báo cáo kết quả gửi về Trung ương. (2 điểm)
- Có các giải pháp chỉ đạo, phối hợp, triển khai thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” (cuối năm có báo cáo chuyên đề gửi về Trung ương). (2 điểm)
- Có nội dung, giải pháp tuyên truyền thực hiện Chương trình phối hợp và thống nhất hành động của Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam năm 2013; đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước về đại đoàn kết toàn dân tộc và Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam. (2 điểm)
- Có bài viết tham gia và phối hợp thực hiện tốt việc phát hành báo Đại đoàn kết, Tạp chí Mặt trận, Thông tin Công tác Mặt trận tới các cấp Mặt trận ở cơ sở; có xây dựng trang thông tin điện tử (Website) và tờ thông tin Mặt trận của tỉnh, thành phố phát hành hàng tháng hoặc quý. (3 điểm).
2. Công tác Phong trào: (14 điểm)
- Có kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện Hướng dẫn số 82/HD-MTTW-BTT ngày 01/02/2013 của Trung ương Mặt trận về công tác phong trào năm 2013. Có báo cáo định kỳ quý, 06 tháng, 01 năm, sơ, tổng kết các nội dung gửi về trung ương theo yêu cầu. (4 điểm) 
- Có kế hoạch và tổ chức thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư” gắn với Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và Phong trào cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới (theo Hướng dẫn số 70/HD-MTTW-BTT ngày 20/8/2012 của Trung ương Mặt trận). (3 điểm) 
- Có kế hoạch và phối hợp thực hiện có hiệu quả các chương trình, đề án phát động toàn dân tham gia phòng chống tội phạm, ma tuý, mại dâm, HIV/AIDS; chương trình phòng, chống mua bán người; bảo đảm an toàn giao thông; nâng cao sức khỏe nhân dân…gắn với thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”. (3 điểm)
- Có hướng dẫn và tổ chức tốt ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư năm 2013 và có báo cáo đầy đủ theo hướng dẫn của Trung ương. (2 điểm)
- Thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Ngày vì người nghèo”, các chương trình an sinh xã hội ở địa phương; công tác vận động, tiếp nhận, quản lý tiền, hàng cứu trợ ủng hộ đồng bào bị thiên tai lũ lụt (nếu có). (2 điểm)
3. Công tác Dân chủ - Pháp luật: (16 điểm)
- Có kế hoạch cụ thể và triển khai thực hiện hướng dẫn số 78/HD-MTTW-BTT ngày 23/01/2013 của Trung ương Mặt trận về công tác tham gia xây dựng chính quyền năm 2013. Có báo cáo định kỳ quý, 06 tháng, 01 năm, sơ, tổng kết các nội dung gửi về trung ương theo yêu cầu. (5 điểm) 
- Có kế hoạch và tổ chức, triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 317/KH-MTTW-BTT ngày 02/01/2013 của Trung ương Mặt trận về việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992. Tiếp tục triển khai xây dựng dự án Luật MTTQVN (sửa đổi); dự án Luật Đất đai (sửa đổi)…; chủ động tham gia xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật của chính quyền địa phương theo quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND. Có báo cáo gửi về Trung ương theo đúng yêu cầu, tiến độ. (5 điểm)
- Có nội dung, giải pháp thực hiện công tác giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước. (1,5 điểm)
- Có nội dung, giải pháp triển khai thực hiện Kế hoạch số 311/KH-MTTW-BTT ngày 28/02/2013 của Trung ương Mặt trận về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2013; tham gia tổ chức tốt công tác hoà giải các mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân; tổ chức tốt công tác tiếp dân, giám sát, đôn đốc các cơ quan Nhà nước giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân. (1,5 điểm)
- Có giải pháp tăng cường hoạt động giám sát của Ban Thanh tra nhân dân, giám sát đầu tư của cộng đồng, thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn; tổ chức lấy phiếu tín nhiệm các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND; Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND cấp xã. (1điểm)
- Tổ chức tốt các hội nghị tiếp xúc cử tri của các đại biểu Quốc hội và đại biểu Hôi đồng nhân dân các cấp. Trước mỗi kỳ họp Quốc hội, có báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri, nhân dân địa phương và gửi về Trung ương (các vấn đề nêu ra cần có số liệu, địa chỉ cụ thể để chứng minh). (2 điểm)
4. Công tác Kinh tế và Đối ngoại: (9 điểm)
- Có nội dung, giải pháp triển khai thực hiện Hướng dẫn số 81/HD-MTTW-BTT ngày 07/02/2013 của Trung ương Mặt trận về công tác Đối ngoại nhân dân, công tác về người Việt Nam ở nước ngoài; công tác xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, công tác Kinh tế năm 2013. Có báo cáo hàng quý, 06 tháng, 01 năm, các nội dung gửi về trung ương theo yêu cầu. (4 điểm)
- Có kế hoạch và triển khai thực hiện Chương trình hành động số 30/CTr-MTTW-BTT ngày 17/10/2012 của Trung ương Mặt trận về tăng cường tuyên truyền, vận động, tập hợp, đoàn kết người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới. (3 điểm)
- Có nội dung, giải pháp tham gia xây dựng, giám sát các chính sách về kinh tế của Đảng, Nhà nước; tập hợp được ý kiến, nguyện vọng của các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế để phản ánh với Đảng, Nhà nước. (2 điểm)
5. Công tác Tổ chức - Cán bộ: (14 điểm)
- Có kế hoạch và triển khai thực hiện các văn bản hướng dẫn của Mặt trận Trung ương về chuẩn bị đại hội Mặt trận các cấp tiến tới đại hội VIII MTTQ Việt Nam và về tổ chức, bộ máy, biên chế; kiện toàn các chức danh Ban Thường trực theo đúng Điều lệ và hướng dẫn của Mặt trận Trung ương. Có báo cáo định kỳ quý, 06 tháng, 01 năm, sơ, tổng kết các nội dung gửi về trung ương theo yêu cầu (5 điểm)
- Có nội dung, giải pháp tiếp tục thực hiện tốt Kết luận số 62-KL/TW ngày 08/12/2009 của Bộ Chính trị và Quyết định số 290-QĐ/TW ngày 25/2/2010 của Bộ Chính trị về việc ban hành và thực hiện Quy chế Công tác dân vận của hệ thống chính trị. Có hướng dẫn triển khai thực hiện các tiêu chí “Rèn luyện tư cách người cán bộ Mặt trận” theo Hướng dẫn của Trung ương Mặt trận. (5 điểm)
- Có nội dung, giải pháp tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư; phối hợp với HĐND cùng cấp tham mưu để đảm bảo kinh phí hoạt động của Ban công tác Mặt trận và chế độ phụ cấp đối với Trưởng ban công tác Mặt trận. (2 điểm)
- Có nội dung, giải pháp kiện toàn, nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng tư vấn cấp tỉnh, các ban tư vấn, các tổ chức tư vấn và cộng tác viên các cấp. (2 điểm)
6. Công tác Dân tộc và Tôn giáo (14 điểm)
- Có kế hoạch triển khai thực hiện Hướng dẫn số 85/HD-MTTW-BTT ngày 23/02/2013 của Trung ương Mặt trận về công tác dân tộc, tôn giáo năm 2013. Có xây dựng chương trình phối hợp giữa Ban Thường trực MTTQ với Ban Dân tộc tỉnh, thành phố (đối với các tỉnh, thành phố có đông dân tộc thiểu số). Có báo cáo định kỳ quý, 06 tháng, 01 năm, sơ, tổng kết các nội dung gửi về trung ương theo yêu cầu. (5 điểm)
- Thực hiện tốt Hướng dẫn số 62/HD-MTTW-BTT ngày 04/5/2012 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam“về một số nội dung MTTQ các tỉnh, thành phố tham gia phối hợp giúp đỡ Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam tổ chức Đại hội Đại biểu những người Công giáo Việt Nam xây dựng và  bảo vệ Tổ quốc lầnthứ VI nhiệm kỳ 2012-2017”. (2 điểm)
- Có nội dung, giải pháp và triển khai công tác vận động chức sắc, nhà tu hành các tôn giáo, người tiêu biểu các dân tộc thiểu số tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các hoạt động nhân đạo từ thiện. (3 điểm)
- Có nội dung, giải pháp vận động, tập hợp, đoàn kết các dân tộc, các tôn giáo; tích cực và chủ động tham gia giải quyết nhu cầu, nguyện vọng chính đáng và hợp pháp của đồng bào các dân tộc, các tôn giáo; không để xảy ra “điểm nóng” về dân tộc, tôn giáo ở địa phương. (4 điểm)
7. Công tác Văn phòng: (14 điểm)
- Có đầy đủ báo cáo công tác Mặt trận hằng tháng, 6 tháng, tổng kết năm, báo cáo chuyên đề, báo cáo đột xuất...đảm bảo thời gian và chất lượng (5 điểm)
- Thực hiện tốt các thông tin bằng thư điện tử; thực hiện đúng, đầy đủ các yêu cầu và nguyên tắc về công tác tài chính đối với các chương trình, hoạt động của Trung ương chỉ đạo, triển khai ở địa phương. (3 điểm)
- Có kế hoạch cụ thể và triển khai thực hiện Hướng dẫn số 88/HD-MTTW-BTT ngày 11/3/2013 của Trung ương Mặt trận về tổ chức kỷ niệm 65 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc - Ngày truyền thống Thi đua yêu nước (11/6/1948 - 11/6/2013); có phát động thi đua đặc biệt chào mừng Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam lần thứ VIII. (4 điểm)
- Có văn bản đăng ký thi đua gửi về Trung ương; xây dựng kế hoạch thi đua năm 2013 và thực hiện tốt công tác thông tin báo cáo và hồ sơ thủ tục khen thưởng theo đúng số lượng, thời gian quy định. (2 điểm)
Tổng cộng: 95 điểm. Còn 5 điểm sẽ do Ban Thường trực, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam xem xét, thưởng cho các tỉnh, thành phố có thành tích đột xuất,  có nhiều mô hình, cách làm sáng tạo.


II. TIÊU CHUẨN VÀ TỔ CHỨC XÉT TẶNG THƯỞNG
1. Tiêu chuẩn tặng thưởng
a. Cờ xuất sắc toàn diện của Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam
- Hoàn thành xuất sắc, toàn diện chương trình phối hợp và thống nhất hành động của Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam và các tiêu chí thi đua năm 2013; các nhiệm vụ trọng tâm của Đảng bộ, chính quyền địa phương; những hoạt động đột xuất (nếu có) trong năm và có đăng ký thi đua với cấp trên đúng thời hạn quy định.
- Có nhiều mô hình tốt, kinh nghiệm hay, cách làm hiệu quả trong việc hướng dẫn triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác, đẩy mạnh và nâng cao chất lượng các phong trào thi đua, các cuộc vận động. Xây dựng và nhân rộng được nhiều điển hình, nhân tố mới để các đơn vị khác học tập.
- Có biện pháp thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, chống tham nhũng và các tệ nạn xã hội. Nội bộ đoàn kết, không có cá nhân trong cơ quan Uỷ ban MTTQ cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã bị kỷ luật từ hình thức khiển trách trở lên.
- Được cụm thi đua bình chọn, suy tôn đề nghị Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam tặng Cờ xuất sắc toàn diện.
- Được các ban, đơn vị cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam chấm điểm và Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đánh giá đạt từ 95 đến 100 điểm.
b. Cờ xuất sắc của Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam
- Hoàn thành xuất sắc chương trình phối hợp và thống nhất hành động của Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam và các tiêu chí thi đua năm 2013; các nhiệm vụ trọng tâm của Đảng bộ, chính quyền địa phương; những hoạt động đột xuất (nếu có) trong năm và có đăng ký thi đua.
- Có mô hình tốt, kinh nghiệm hay, cách làm hiệu quả trong việc hướng dẫn triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác, đẩy mạnh và nâng cao chất lượng các phong trào thi đua, các cuộc vận động. Xây dựng và nhân rộng được nhiều điển hình, nhân tố mới để các đơn vị khác học tập.
- Có biện pháp thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, chống tham nhũng và các tệ nạn xã hội. Nội bộ đoàn kết, không có cá nhân trong cơ quan Uỷ ban MTTQ cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã bị kỷ luật từ hình thức khiển trách trở lên.
- Được cụm thi đua bình chọn, suy tôn đề nghị Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam tặng Cờ xuất sắc.
- Được các ban, đơn vị cơ quan Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam chấm điểm và Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đánh giá đạt từ 90 đến dưới 95 điểm
c. Bằng khen của Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam
- Hoàn thành tốt chương trình phối hợp và thống nhất hành động của Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam và các tiêu chí thi đua năm 2013; các nhiệm vụ trọng tâm của Đảng bộ, chính quyền địa phương; những hoạt động đột xuất (nếu có) trong năm.
- Có mô hình tốt, kinh nghiệm hay, cách làm hiệu quả trong việc hướng dẫn triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác, đẩy mạnh và nâng cao chất lượng các phong trào thi đua, các cuộc vận động. Xây dựng và nhân rộng được nhiều điển hình, nhân tố mới để các đơn vị khác học tập.
- Có biện pháp thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, chống tham nhũng và các tệ nạn xã hội. Nội bộ đoàn kết, không có cá nhân trong cơ quan Uỷ ban MTTQ cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã bị kỷ luật từ hình thức khiển trách trở lên.
- Được các ban, đơn vị cơ quan Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam chấm điểm và Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đánh giá đạt từ 80 đến dưới 90 điểm.
2. Tổ chức xét tặng
- Điều kiện xét tặng thưởng:
+ Phải có bản đăng ký thi đua từ đầu năm (đối với danh hiệu Cờ thi đua của Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam).
+ Có ý kiến nhận xét, đánh giá bằng văn bản của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Thành uỷ về những thành tích đã đạt được trong năm.
+ Có báo cáo những mô hình tốt, kinh nghiệm hay, cách làm hiệu quả trong việc hướng dẫn triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác, đẩy mạnh và nâng cao chất lượng các phong trào thi đua, các cuộc vận động. Xây dựng và nhân rộng được các điển hình, nhân tố mới để các đơn vị khác học tập. Có bản tự chấm điểm.
+ Không xét khen thưởng đối với các tỉnh, thành phố có cán bộ lãnh đạo chủ chốt bị kỷ luật từ hình thức khiển trách trở lên và những tỉnh, thành phố được các ban, đơn vị cơ quan Trung ương Mặt trận chấm điểm thấp hơn 80 điểm.
- Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam xem xét, trình Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam quyết định việc tặng thưởng Cờ thi đua và Bằng khen của Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam cho Uỷ ban MTTQ cấp tỉnh trên cơ sở kết quả bình xét thi đua tại Hội nghị giao ban cụm cuối năm, ý kiến nhận xét đánh giá đồng ý của đồng chí Phó Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam phụ trách cụm thi đua và kết quả theo dõi chấm điểm của các ban, đơn vị thuộc cơ quan Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam.


III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Căn cứ các nội dung tiêu chí thi đua nêu trên, cuối năm các địa phương xây dựng báo cáo thi đua, có nhận xét đánh giá từng nội dung (có số liệu cụ thể chứng minh kèm theo) tự nhận xét, chấm điểm và đề nghị Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam tặng thưởng (Cờ xuất sắc toàn diện, Cờ xuất sắc, Bằng khen).
2. Tại Hội nghị giao ban cụm cuối năm, tiến hành nhận xét, đánh giá từng tỉnh, thành phố theo các nội dung tiêu chí thi đua trên và mỗi cụm bình chọn, suy tôn 04 tỉnh, thành phố tiêu biểu xuất sắc đề nghị Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam tặng 01 Cờ xuất sắc toàn diện, 03 Cờ xuất sắc.
3. Các ban, đơn vị chuyên môn của cơ quan Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam có trách nhiệm giúp Ban Thường trực và Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam theo dõi và chấm điểm theo các lĩnh vực phụ trách.
4. Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Uỷ ban Trung ương Mặt trận xem xét thẩm định trình Ban Thường trực quyết định.
Căn cứ hướng dẫn, đề nghị Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ các tỉnh, thành phố triển khai thực hiện tốt các lĩnh vực công tác, cuối năm gửi báo cáo kết quả thi đua về Văn phòng cơ quan Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam (qua Phòng Thi đua - Khen thưởng, địa chỉ: 46 Tràng Thi - Hà Nội; ĐT: 04.38265865,  Fax: 04.38251887) trước ngày 30/11/2013.

 

 Nơi nhận:
- UBMTTQVN các tỉnh, thành phố;
- Ban Thường trực MTTW;
- Các ban, đơn vị MTTW;
- Lưu: VT, Phòng TĐ-KT.

TM. BAN THƯỜNG TRỰC
PHÓ CHỦ TỊCH KIÊM TỔNG THƯ KÝ

 

(Đã ký)

Vũ Trọng Kim

Loading
Số lượt truy cập :
1728105
Login