MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG. NĂM 2016 - NĂM VĂN HOÁ VĂN MINH ĐÔ THỊ

KẾ HOẠCH TUYÊN TRUYỀN

Untitled Document

ỦY BAN TRUNG ƯƠNG
MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM
BAN THƯỜNG TRỰC
        Số: 371 /KH-MTTW-BTT

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

      Hà Nội, ngày 29  tháng 7 năm 2013

 

 

KẾ HOẠCH
Tổ chức đợt sinh hoạt chính trị và tuyên truyền
đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội đại biểu
toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ VIII

 

 

Thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (khóa VII) Về tổ chức đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ VII;
Thực hiện Chỉ thị số 25/CT-TW,  ngày 20/5/2013 của Ban Bí thư về việc lãnh đạo đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ VIII (nhiệm kỳ 2014 – 2019); Thông tri số 24/TT-MTTW-BTT, ngày 30/5/2013 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hướng dẫn đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ VIII và Hướng dẫn số 89 - HD/BTGTW ngày 26/7/2013 của Ban Tuyên giáo Trung ương Hướng dẫn triển khai đợt sinh hoạt chính trị và công tác tuyên truyền Đại hội Mặt trận các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ VIII;

 Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xây dựng Kế hoạch tổ chức đợt sinh hoạt chính trị và tuyên truyền đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ VIII như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:
1. Thông qua đợt sinh hoạt chính trị và công tác tuyên truyền, góp phần nâng cao nhận thức về khối đại đoàn kết toàn dân tộc và vai trò, vị trí của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong tình hình, nhiệm vụ mới; ý nghĩa, tầm quan trọng của đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và Đại hội lần thứ VIII Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, trong quá trình thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng, Cương lĩnh xây dựng đất nước thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung và phát triển năm 2011) và các nghị quyết chuyên đề khác; Hiến pháp năm 1992 sửa đổi và Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam,  phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc và vai trò, vị trí của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để vượt qua những khó khăn thử thách, thực hiện thắng lợi mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.
 Động viên các tầng lớp nhân dân tham gia tích cực vào các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động của Mặt trận, nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế, xã hội, các nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, đối ngoại và xây dựng hệ thống chính trị để chào mừng đại hội Mặt trận các cấp.
2. Đợt sinh hoạt chính trị và tuyên truyền về đại hội Mặt trận các cấp tiến tới Đại hội lần thứ VIII Mặt trận Tổ quốc Việt Nam  được triển khai thực hiện đồng bộ từ Trung ương đến địa bàn dân cư, gắn với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; coi trọng cả công tác tuyên truyền trong nước và tuyên truyền đối ngoại, đấu tranh với những luận điệu xuyên tạc về dân chủ, nhân quyền, dân tộc, tôn giáo, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc của các thế lực thù địch.
II. NỘI DUNG:
1. Về tổ chức đợt sinh hoạt chính trị:
- Đánh giá kết quả việc thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước về xây dựng và phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong nhiệm kỳ đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam vừa qua.
- Khẳng định vị trí, vai trò, nhiệm vụ của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong hệ thống chính trị nước ta từ khi mới thành lập đến nay, đặc biệt là giai đoạn thực hiện công cuộc đổi mới, công  nghiệp hóa, hiện đại hóa  đất nước và hội nhập quốc tế. Nêu bật những kết quả về  đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp uỷ  đảng, phương thức phối hợp của chính quyền  đối  với  Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp; nội dung và phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam theo tinh thần nghị quyết Đại hội XI và Kết luận 62-KL/TW, ngày 08/12/2013 của Bộ Chính trị (khóa X) về “Tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị xã hội”. Trên cơ sở đó, Mặt trận các cấp xem xét lại những việc đã làm được, những tồn tại, hạn chế cần khắc phục để thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với sự nghiệp xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, nâng cao vị thế, vai trò Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
- Kiểm điểm kết quả thực hiện nhiệm vụ của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam  các cấp trong việc vận động, tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Nghị quyết TƯ 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, đóng góp ý kiến vào dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 và Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (sửa đổi).  
- Đẩy mạnh các cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn  minh, cuộc vận động Ngày vì người nghèo và cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam. Phát động các phong trào thi đua yêu nước, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong sản xuất, tiêu dùng; góp công, góp sức xây dựng các công trình về  kinh tế, xã hội, giữ vững an ninh quốc phòng, trật tự và an toàn xã hội, xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn dân cư và ở các địa phương, đơn vị... thiết thực kỷ niệm 65 năm ngày Bác Hồ ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc và lập thành tích chào mừng Đại hội Mặt trận của từng cấp tiến tới Đại hội lần thứ VIII Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
- Đóng góp ý kiến, tham gia xây dựng dự thảo báo cáo chính trị và cơ cấu nhân sự Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa mới của Đại hội Mặt trận cấp mình, dự thảo văn kiện đại hội Mặt trận cấp trên và Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sửa đổi (nếu có).
2. Về tuyên truyền đại hội Mặt trận các cấp:
- Chủ đề tuyên truyền: Tiếp tục nâng cao vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại và xây dựng hệ thống chính trị, góp phần đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế mục tiêu vì dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.
- Nội dung tuyên truyền:
Những quan điểm, chủ trương của Đảng và tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết toàn dân tộc và xây dựng Mặt trận Dân tộc thống nhất; lịch sử, truyền thống và vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; những kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội XI, Cương lĩnh xây dựng đất nước thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung và phát triển năm 2011), các nghị quyết chuyên đề khác và Kết luận 62-KL/TW, ngày 08/12/2009 của Bộ Chính trị (khóa X) về “Tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị xã hội”; Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và kết quả đóng góp ý kiến vào dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 liên quan đến vai trò, vị trí, nhiệm vụ của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
Quá trình chuẩn bị và tổ chức đại hội Mặt trận các cấp: Nêu bật những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, những vấn đề đặt ra để tiếp tục phát huy vai trò, vị trí của Mặt trận ở địa phương trong nhiệm kỳ mới; những tập thể, cá nhân tiên tiến, những bài học kinh nghiệm qua các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động của Mặt trận trên các lĩnh vực khác nhau ở địa phương, cơ sở, đặc biệt là 3 cuộc vận động: Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; Ngày vì người nghèo  và  Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam; những kết quả cụ thể về sự đóng góp sức người, sức của của nhân dân ở các địa bàn dân cư để vượt qua khó khăn về kinh tế, ổn định sản xuất, đời sống ở các cộng đồng dân cư.
Về kết quả Mặt trận tham gia thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, đóng góp ý kiến vào dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 và các kết quả tham gia xây dựng chính sách pháp luật, phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; công tác giám sát cán bộ, công chức, đảng viên ở khu dân cư; phối hợp thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở;  giám sát và phản biện xã hội; công tác đối ngoại nhân dân, vận động tôn giáo, dân tộc...
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
1. Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp với  Ban Tuyên giáo Trung ương  thực hiện các công việc như sau:
-  Xây dựng văn bản hướng dẫn nội dung và kế hoạch triển khai đợt sinh hoạt chính trị và công tác tuyên truyền về đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội lần thứ VIII Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
- Biên soạn tài liệu phục vụ đợt sinh hoạt chính trị và công tác tuyên truyền phát hành đến Ban Công tác Mặt trận khu dân cư.
- Tổ chức hội nghị báo cáo viên ở 3 miền và tổ chức họp báo để giới thiệu Đại hội lần thứ VIII Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
- Theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, sơ, tổng kết việc thực hiện theo nội dung hướng dẫn và kế hoạch thời gian dự kiến.
2. Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp phối hợp với Ban Tuyên giáo cấp ủy tham mưu với cấp ủy và phối hợp với chính quyền cùng cấp triển khai thực hiện các nội dung của đợt sinh hoạt chính trị và công tác tuyên truyền;
Phối hợp với các tổ chức thành viên của Mặt trận cùng cấp và các cơ quan thông tấn, báo chí ở Trung ương và địa phương triển khai những công việc cụ thể về tổ chức đợt sinh hoạt chính trị và công tác tuyên truyền ở cấp mình; thường xuyên tổ chức các hình thức tuyên truyền phù hợp để kịp thời phản ánh các nội dung và phương thức sinh hoạt chính trị sinh động, có hiệu quả ở cơ sở, cơ quan, đơn vị, từng khu dân cư; các sự kiện trước, trong và sau đại hội Mặt trận các cấp tiến tới Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ VIII.
Phối hợp chặt chẽ với Đài Phát thanh - Truyền hình, Báo của tỉnh, thành phố mở các chuyên mục tuyên truyền từ khi tiến hành đại hội Mặt trận cấp xã tới đại hội Mặt trận cấp huyện, cấp tỉnh và Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ VIII.
Phát huy lực lượng tuyên truyền viên, báo cáo viên trong việc tổ chức các hình thức tuyên truyền miệng như các buổi nói chuyện chuyên đề, sinh hoạt câu lạc bộ, báo cáo trong hội nghị của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên, các buổi sinh hoạt của nhân dân ở khu dân cư...
Tùy điều kiện cụ thể của từng tổ chức, địa phương, đơn vị, có thể tổ chức các cuộc thi tìm hiểu và kết quả thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với nhiệm vụ xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, về các kỳ đại hội của Mặt trận địa phương và Đại hội của Mặt trận Tổ quốc  Việt Nam.
3.  Đợt sinh hoạt chính trị và công tác tuyên truyền được triển khai sâu rộng trong hệ thống Mặt trận và các tổ chức thành viên từ Trung ương đến địa bàn khu dân cư với kế hoạch thời gian như sau:
-  Từ Quý III năm 2013 đến hết  tháng 7 năm 2014, ứng với thời gian chuẩn bị và tổ chức Đại hội Mặt trận cấp xã, cấp huyện và cấp tỉnh:
Xây dựng kế hoạch và triển khai các hình thức sinh hoạt trong hội nghị Ban Công tác Mặt trận ở khu dân cư và Ủy ban Mặt trận và các tổ chức thành viên cùng cấp, cùng với sinh hoạt của tổ chức đảng (từ chi bộ trở lên), sinh hoạt cơ quan, công đoàn, các đoàn thể, các hội quần chúng và khu dân cư với các nội dung nêu trên, gắn với quá trình chuẩn bị và tổ chức Đại hội Mặt trận từ cấp xã đến cấp tỉnh.
Tập trung tuyên truyền các hình thức và nội dung sinh hoạt chính trị, công việc chuẩn bị và quá trình diễn ra Đại hội Mặt trận các cấp; phản ánh kết quả cụ thể của Đại hội Mặt trận từ cấp xã đến cấp tỉnh.
 Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận cấp xã và cấp huyện tổ chức sơ kết đợt sinh hoạt chính trị, công tác tuyên truyền và phát động thi đua chào mừng Đại hội Mặt trận từ cấp cơ sở đến cấp tỉnh, rút kinh nghiệm để triển khai đợt sinh hoạt chính trị chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ VIII.
- Từ Quý II năm 2014 đến hết Quý III năm 2014: Ứng với thời gian kết thúc đại hội Mặt trận cấp tỉnh và triển khai  Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ VIII:
Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc các tỉnh, thành phố tổ chức sơ kết đợt sinh hoạt chính trị, công tác tuyên truyền và phát động thi đua chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp từ cơ sở đến tỉnh, tiếp tục triển khai đợt sinh hoạt chính trị và tuyên truyền về Đại hội lần thứ VIII Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
Tiếp tục phát động các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện nhiều công trình chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ VIII .
Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc các cấp và các tổ chức thành viên tổ chức các hoạt động thiết thực chào mừng thành công của Đại hội lần thứ VIII Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tuyên truyền về kết quả của Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ VIII.
-  Tổng kết đợt sinh hoạt chính trị, công tác tuyên truyền và phát động thi đua yêu nước chào mừng đại hội Mặt trận các cấp và Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ VIII: Tổ chức vào dịp kỷ niệm 84 năm ngày thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/2014).
* Một số điểm cần lưu ý:
- Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp chỉ đạo Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư phối hợp, tổ chức vận động nhân dân làm vệ sinh đường làng, ngõ xóm, ngõ phố, treo cờ Tổ quốc, pa nô, áp phích, khẩu hiệu chào mừng...  trong quá trình diễn ra Đại hội Mặt trận các cấp.
- Đối với việc xây dựng các công trình chào mừng đại hội Mặt trận các cấp: Lựa chọn các công trình kinh tế, xã hội thiết thực, phù hợp với khả năng thực hiện ở địa bàn dân cư như: Xây nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách, nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo; xử lý các vụ việc cụ thể đem lại quyền và lợi ích hợp pháp, phù hợp với nguyện vọng chính đáng của nhân dân trên địa bàn; phấn đấu nâng cao chất lượng các danh hiệu Gia đình văn hóa, Khu dân cư văn hóa, không chạy theo số lượng, hình thức. Khi sơ tổng kết cần nêu được việc làm, công trình cụ thể, mô hình tốt, cách làm hay, không báo cáo chung chung.
Trên cơ sở Kế hoạch này và Hướng dẫn số 89 ngày 26/7/2013của Ban Tuyên giáo Trung ương, đề nghị Ban Thường trực Uỷ ban  Mặt trận Tổ quốc các cấp và các tổ chức thành viên xây dựng kế hoạch cụ thể và triển khai thực hiện ở cấp mình, báo cáo kết quả thực hiện theo định kỳ thời gian về Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam số 46 Tràng Thi, Hà Nội (qua Ban Tuyên giáo, điện thoại: 04 8257447; 04 9287401) để kịp thời theo dõi, tổng hợp.

 

                                                                           TM. BAN THƯỜNG TRỰC
  Nơi nhận:                                                                PHÓ CHỦ TỊCH
 - Ban TT UBTWMTTQVN (để báo cáo);
 - Ban Tuyên giáo TƯ;
 - Ban Dân vận TƯ;
 - UBMTTQ các tỉnh, TP trực thuộc TƯ;                  Đã ký
 - Các tổ chức thành viên;
 - Các ban, đơn vị của UBTƯMTTQVN;
 - Lưu: VT, Ban TG.
                                                                                                 
                                                                                    Lê Bá Trình

Loading
Số lượt truy cập :
1596739
Login