ENGLISH | JAPANESE

Công dân Chính sách mới

Một số vấn đề trong quy định mới về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Ngày 31/7/2012, UBND thành phố đã ban hành quyết định số 31/2012/QĐ-UBND (Quyết định 31) v/v ban hành Quy định về cấp Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất và đăng ký biến động sau khi cấp Giấy chứng nhận trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Quyết định này thay thế 32/2007/QĐ-UBND ngày 22/6/2007, nhằm thực hiện Đề án thí điểm kiện toàn hệ thống văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thành một cấp trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường theo quyết định số 447/QĐ-TTg ngày 17/4/2012.

Cổng thông tin điện tử xin cung cấp một số nội dung quan trọng của quyết định 31, những điểm mới bổ sung, thay thế so với các quy định trước đây và những vấn đề cần lưu ý khi thực hiện.
 
 1/ Về thẩm quyền cấp Giấy CNQSD đất và xác nhận đăng ký biến động đất
 
 Theo quy định trước đây, thẩm quyền cấp Giấy CNQSD đất sẽ do UBND thành phố thực hiện đối với tổ chức, cơ sở tôn giáo, người VN ở nước ngoài được giao đất cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư hoặc UBND quận, huyện thực hiện đối với hộ gia đình, cá nhân. Đồng thời, việc xác nhận biến động sẽ do Sở Tài nguyên và Môi trường hoặc Phòng Tài nguyên và Môi trường quận huyện thực hiện.
 
 Theo qui định tại Điều 4 Quyết định 31, thẩm quyền cấp Giấy CNQSD đất được tập trung tại Sở Tài nguyên và Môi trường (thông qua Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất một cấp – còn gọi là Văn phòng đăng ký một cấp) cho tất cả các đối tượng tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài, hộ gia đình, cộng đồng dân cư, cơ sở tôn giáo…Và việc đăng ký, chỉnh lý các biến động về đất (cho Giấy CN đã cấp) sẽ thuộc thẩm quyền của Chi nhánh Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất các quận, huyện.
 
 Những qui định mới về thẩm quyền trên đây cũng sẽ là cơ sở để thực hiện một số quyền khác như việc ghi thông tin trên Giấy CNQSD đất, ghi nợ và thanh toán nợ tiền sử dụng đất, lệ phí trước bạ, thu hồi GCN đã cấp… và đặc biệt là nơi nộp hồ sơ trao giấy chứng nhận QSD đất
 
 2/ Nơi nộp hồ sơ trao Giấy chứng nhận QSD đất
 
 Theo Điều 36 của Quyết định 31 thì người chủ sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền có thể nộp hồ sơ và nhận Giấy đất tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại Văn phòng UBND quận, huyện; đối với các hộ gia đình, cá nhân tại xã (thuôc huyện Hòa Vang) thì có thể nộp hồ sơ và nhận GCN tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại Văn phòng UBND huyện hoặc UBND xã nơi có đất.
 
 Như vậy, tuy thẩm quyền cấp GCN có sự thay đổi nhưng về địa điểm tiếp nhận và giải quyết hồ sơ xin cấp Giấy CNQSD đất của nhân dân hầu như vẫn thực hiện như trước đây.
 
 3/ Thời gian thực hiện việc cấp GCN
 
 Theo qui định tại Điều 37 của Quyết đinh 31, thời gian thực hiện việc cấp GCN tối đa không quá 15 ngày làm việc. Cụ thể là:
 
 - Không quá 15 ngày làm việc đối với trường hợp cấp GCN lần đầu
 
 - Không quá 10 ngày làm việc đối với trường hợp cấp GCN khi được giao đất, cho thuê đất, nhận chuyển nhượng QSD đất, cấp đổi GCN mà có bổ sung chứng nhận QSH tài sản gắn liền với đất hoặc cấp lại GCN đã bị mất.
 
 - Không quá 7 ngày làm việc đối với trường hợp cấp đổi GCN khác
 
 Xin lưu ý là thời gian thực hiện cấp GCN nêu trên không bao gồm thời gian công khai kết quả thẩm tra (15 ngày), thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính, thời gian trích đo địa chính thửa đất (05 ngày)
 
 4/ Về tài sản được chứng nhận là tài sản gắn liền với đất
 
 Trước đây, theo quy định chỉ có hai loại tài sản được chứng nhận là nhà ở, công trình xây dựng
 
 Nay theo quy định mới có 3 loại tài sản được chứng nhận bao gồm: Nhà ở, công trình xây dựng và rừng sản xuất là rừng trồng.
 
 Tuy vậy, theo Điều 11, các loại tài sản gắn liền với đất không được chứng nhận quyền sở hữu: Nhà ở, công trình xây dựng làm bằng các vật liệu tạm thời (tranh, tre, nứa, lá, đất) và các công trình phụ trợ ngoài phạm vi công trình chính như nhà để xe, nhà bếp, nhà vệ sinh, giếng nước, bể nước, sân, tường rào, cột điện, hệ thống cấp, thoát nước sinh hoạt, đường nội bộ, các công trình phụ trợ khác; tài sản đã xuống cấp không bảo đảm an toàn sử dụng hoặc gây nguy hiểm cho người xung quanh.
 
 Đồng thời, việc chứng nhận quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất chỉ được thực hiện khi chủ sở hữu có yêu cầu, đã hình thành trên thực tế tại thời điểm cấp GCN (Điều 3)
 
 5/ Nghĩa vụ tài chính khi cấp GCN, xác định biến động về sử dụng đất, sở hữu tài sản gắn liền với đất
 
 Nghĩa vụ tài chính khi cấp GCN, xác định biến động về sử dụng đất, sở hữu tài sản gắn liền với đất theo quy định tại Điều 8 Quyết định 31 bao gồm:
 
 - Lệ phí cấp GCN hoặc xác nhận biến động;
 
 - Lệ phí trước bạ,
 
 - Tiền sử dụng đất, tiền thuê đất,
 
 - Thuế thu nhập từ việc chuyển quyền sử dụng đất, chuyển quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất
 
 Trong Quyết định 31 cũng có một điều (Điều 9) quy định về ghi nợ và thanh toán nợ tiền sử dụng đất, lệ phí trước bạ. Theo đó, các hộ gia đình, cá nhân được chuyển mục đích sử dụng đất, được giao đất tái định cư mà chưa có khả năng tài chính để nộp tiền sử dụng đất, có nguyện vọng ghi nợ thì được ghi nợ tiền sử dụng đất trên GCN.
 
 Việc thanh toán nợ được qui định như sau:
 
 - Khi thanh toán nợ, người sử dụng đất phải nộp tiền sử dụng đất theo giá tại thời điểm cấp GCN và được trả nợ dần trong thời hạn tối đa là 5 năm; sau 5 năm mà chưa trả hết nợ tiền SDĐ thì phải nộp tiền SDĐ theo giá đất tại thời điểm trả nợ.
 
 - Đối với những trường hợp được ghi nợ trước ngày 01/3/2011 (ngày Nghị định 120/NĐ-CP có hiệu lực) mà chưa thanh toán nợ, thì được áp dụng qui định này để thanh toán và lấy thời điểm ngày 01/3/2011 để làm mốc thời gian xác định thời hạn 5 năm thanh toán nợ theo giá đất tại thời điểm cấp GCN. Sau 5 năm (kể từ ngày 01/3/2011) mà chưa trả hết nợ tiền SDĐ thì phải nộp tiền SDĐ theo giá đất tại thời điểm trả nợ.
 
 Trên đây là một số điểm cần lưu ý trong Quyết định số 31/2012/QĐ-UBND của UBND thành phố. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 10/8/2012.

LÊ HOA

Quyết định 31/2012/QĐ-UBND