ENGLISH | JAPANESE

Con đường di sản

UBND quận Ngũ Hành Sơn

Địa chỉ: 486 Lê Văn Hiến
Điện thoại: (84.511) 3847327
Fax: (84.511) 3847327
Email: quannguhanhson@danang.gov.vn
Website: http://www.nguhanhson.danang.gov.vn
Email: quannguhanhson@danang.gov.vn

 

 

Thành phố Đà Nẵng được tách ra từ tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng thành thành phố trực thuộc Trung ương; quận Ngũ Hành Sơn được chính thức thành lập trên cơ sở phường Bắc Mỹ An của thành phố Đà Nẵng (cũ) và 02 xã Hòa Hải, Hòa Quý của huyện Hòa Vang theo Nghị định số 07/NĐ-CP ngày 23 tháng 01 năm 1997 của Chính phủ.
Về diện tích tự nhiên có: 3.682,9 ha; trong đó, diện tích đất nông nghiệp: 1.447,2 ha chiếm 39,3%, đất trồng cây lâm nghiệp: 180,3 ha chiếm 4,9%, đất chuyên dùng: 907,4 ha chiếm 24,6%, đất ở: 199,7 ha chiếm 5,4%, đất chưa sử dụng: 948,3 ha chiếm 25,8%. Hiện nay, diện tích đất tự nhiên là 3.859 ha; trong đó, diện tích đất nông nghiệp: 1.096 ha chiếm 28,4%, đất phi nông nghiệp: 2.159 ha chiếm 56%, đất chưa sử dụng: 604 ha chiếm 15,6%.
Về dân số có: 43 084 người với mật độ dân số: 1.171 người/km2. Hiện nay, dân số tăng lên 61.441 với 16.470 hộ, trong đó số luợng người trong độ tuổi lao động là 40.765 người, chiếm 66,35% so với tổng dân số của quận. Tốc độ tăng dân số bình quân hằng năm là 1,20% (theo số liệu thống kê ngày 01 tháng 4 năm 2009).

Đến ngày 02 tháng 3 năm 2005, Chính phủ ban hành Nghị định số 24/2005/NĐ-CP về việc chia phường Bắc Mỹ An thành 02 phường: Mỹ An và Khuê Mỹ. Do vậy, hiện nay quận Ngũ Hành Sơn có 04 phường: Mỹ An, Khuê Mỹ, Hòa Hải và Hòa Quý.
Thông tin quận Ngũ Hành Sơn:

Lãnh đạo UBND quận Ngũ Hành Sơn
* Chủ tịch: Lê Hoàng Đức
- Điện thoại: (84.511) 3847307
* Phó Chủ tịch TT: Huỳnh Đức Đình
- Điện thoại: (84.511) 3847315
* Phó Chủ tịch: Đoàn Ngọc Độ
- Điện thoại: (84.511) 3986422
* Phó Chủ tịch: Nguyễn Đình Thư
- Điện thoại: (84.511) 3968222
UBND các phường trực thuộc Quận Ngũ Hành Sơn
 

 

 STT

 

UBND phường

 Địa chỉ

Điện thoại

 1

 Phường Mỹ An

 382 Ngũ Hành Sơn

 3836184

 2

 Phường Hòa Quý

 Tổ 16 Hòa Quý

 3836557

 3

 Phường Khuê Mỹ

 49 đường K20

 3955568

 4

 Phường Hòa Hải

 782 Lê Văn Hiến

 3836269