ENGLISH | JAPANESE

Con đường di sản

UBND quận Cẩm Lệ

Địa chỉ: 40 Ông Ích Đường - Đà Nẵng
Điện thoại: (0511) 3674375
Fax: (0511) 3674157
Email: quancamle@danang.gov.vn


Ngày 05/8/2005 Quận Cẩm Lệ được thành lập theo Nghị định số 102/2005/NĐ-CP của Chính phủ trên cơ sở các xã Hoà Thọ, Hoà Phát, Hoà Xuân thuộc Huyện Hoà Vang và phường Khuê Trung thuộc quận Hải Châu.
Quận Cẩm Lệ có diện tích: 33,76km2, chiếm 2,63% diện tích toàn thành phố; dân số: 92.824 người, chiếm 10% số dân toàn thành phố, mật độ dân số: 2.749,53 người/km2. (Theo niên giám thống kê thành phố Đà Nẵng năm 2010).

Quận Cẩm Lệ gồm 06 đơn vị hành chính cấp phường: Khuê Trung, Hòa Thọ Đông, Hòa Thọ Tây, Hòa An, Hòa Phát, Hòa Xuân. Quận Cẩm Lệ là Quận đầu tiên của thành phố thí điểm mô hình Bí thư Quận ủy đồng thời Chủ tịch UBND Quận.

Thông tin về UBND quận Cẩm Lệ:

Địa chỉ: 40 Ông Ích Đường - Đà Nẵng
Điện thoại: (0511) 3674375
Fax: (0511) 3674157
Email: quancamle@danang.gov.vn
Website: http://www.camle.danang.gov.vn
 
Lãnh đạo

* Chủ tịch: Võ Văn Thương
- Điện thoại: (0511) 3674777
* Phó Chủ tịch TT: Trần Anh Đức
- Điện thoại: (0511) 3674555
* Phó Chủ tịch: Trần Văn Phi
- Điện thoại: (0511) 3674090
* Phó Chủ tịch: Hồ Văn Khoa
- Điện thoại: (0511) 3674158
* Chánh Văn phòng: Võ Thiên Sinh
- Điện thoại: (0511) 3674159
 

Các phòng, ban, đơn vị trực thuộc quận Cẩm Lệ

 

STT

Phòng, Ban

Địa chỉ
Điện thoại
Email
1
 Nội vụ
  40 Ông Ích Đường
 3674163
 cutv@danang.gov.vn
2
 Kinh tế
 3674169
 tuanna@danang.gov.vn
3
 TN-MT
 3674167
 thanhd@danang.gov.vn
4
 TC-KH
 3674173
 thuand@danang.gov.vn
5
 Quản lý đô thị
 3674371
 honnh@danang.gov.vn
6
 Quy tắc đô thị
 3674162
 luocp@danang.gov.vn
7
 LĐ, TB&XH
 3674168
 chucht@danang.gov.vn
8
 VHTT
 3674170
 dungnt@danang.gov.vn
9
 GD ĐT
 3674214
 phuocn@danang.gov.vn
10
 Tư pháp
 3674161
 bent@danang.gov.vn
11
 Y tế
 3675827
 lamnt@danang.gov.vn
12
 Thanh tra
 3674164
 sontt@danang.gov.vn
13
 Ban QLDA
 3672909
 namhh@danang.gov.vn
14
 Trung tâm dân số
 3674466
 phuongbtt@danang.gov.vn
15
 Văn phòng ĐKQSD Đ
 3674309
 quocnt@danang.gov.vn
 

UBND các phường trực thuộc Quận Cẩm Lệ  

STT UBND phường Địa chỉ Số điện thoại
1  Phường Khuê Trung  128 CMT8, Cẩm Lệ 3 697 870
2  Phường Hoà Xuân  Hoà Xuân, Cẩm Lệ 3 846 494
3  Phường Hoà Thọ Tây  Tổ 8, Hòa Thọ Tây, Cẩm Lệ 3 675 251
4  Phường Hòa Thọ Đông  Phong Bắc 2, Hòa Thọ Đông 3 971 725
5  Phường Hòa An  K288/1Tôn Thất Đản 3 660 253
6  Phường Hòa Phát  Hòa Phát, Cẩm Lệ 3 682 957