ENGLISH | JAPANESE

Con đường di sản

UBND quận Liên Chiểu

Địa chỉ: 91 Ngô Thì Nhậm - Đà Nẵng
Điện thoại: 0511.3841012
Fax: 0511.3841882
Email: quanlienchieu@danang.gov.vn


Website: http://www.lienchieu.danang.gov.vn

Lãnh đạo UBND quận Liên Chiểu

* Chủ tịch: Dương Thành Thị
-Điện thoại: 0511.3842182

* Phó Chủ tịch TT: Đàm Quang Hưng
-Điện thoại: 0511.3765595

* Phó Chủ tịch: Nguyễn Thanh Chương
-Điện thoại: 0511.3841580

* Phó Chủ tịch: Nguyễn Hữu Thiết
-Điện thoại: 0511.3765799

Các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Quận Liên Chiểu

STT Phòng, Ban Địa chỉ Điện thoại Email
1
 Văn phòng UBND quận
 91 Ngô Thì Nhậm
 3.841.012
 vpubndlc@danang.gov.vn
2
 Phòng Kinh tế
 91 Ngô Thì Nhậm
 3.841.584
 ktlc@danang.gov.vn
3
 Phòng Nội vụ
 91 Ngô Thì Nhậm
 2.243.991
 nvlc@danang.gov.vn
4
 Phòng TN&MT
 91 Ngô Thì Nhậm
 2.217.531
 tnmtlc@danang.gov.vn
5
 Phòng Tư pháp
 91 Ngô Thì Nhậm
 2.471.586
 tplc@danang.gov.vn
6
 Phòng VH-TT
 91 Ngô Thì Nhậm
 3.730.831
 vhttlc@danang.gov.vn
7
 Phòng GD&ĐT
 91 Ngô Thì Nhậm
 3.730.050
 gddtlc@danang.gov.vn
8
 Phòng Y tế
 Đường Lạc Long Quân
 3.841.672
 ytlc@danang.gov.vn
9
 Phòng LĐTB&XH
 91 Ngô Thì Nhậm
 3.845.194
 ldtbxhlc@danang.gov.vn
10
 Phòng Quản lý đô thị
 91 Ngô Thì Nhậm

 3.768.024

 qldtlc@danang.gov.vn
11

 Ban Quản lý các DA ĐT&XD

 91 Ngô Thì Nhậm

 3.768.024

 bqldalc@danang.gov.vn
12
 Ban quản lý các chợ
 Đường Nguyễn Cảnh Chân
 3.734.482
 bqlclc@danang.gov.vn
13
 Đội Kiểm tra quy tắc  đô thị
 91 Ngô Thì Nhậm

 3.730.044

 qtdtlc@danang.gov.vn
14
 Hội người mù
 05 Ngô Chân Lưu
 3.841.631
 
15
 Phòng Tài chính-Kế hoạch
 91 Ngô Thì Nhậm

 3.841.585

 tckhlc@danang.gov.vn
16
 Trung tâm Dân số&KHHGĐ
 Đường Lạc Long Quân
 3.735.546
 dsgdlc@danang.gov.vn
17
 Thanh Tra quận
 91 Ngô Thì Nhậm

 3.841.588

 ttnnlc@danang.gov.vn
18
 Đài truyền thanh quận
 91 Ngô Thì Nhậm

 3.845.128

 dttlc@danang.gov.vn
19
 Phòng Thống kê
 91 Ngô Thì Nhậm

 3.841.702

 tklc@danang.gov.vn
20

 Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất

 91 Ngô Thì Nhậm
 3.738.094
 vpdklc@danang.gov.vn

 
UBND các phường trực thuộc Quận Liên Chiểu

STT
UBND phường
Địa chỉ
Điện thoại
Email
1
 Phường Hòa Minh
 341 Tôn Đức Thắng
 3.842.256
 hmlc@danang.gov.vn
2
 Phường Hòa Khánh Nam
 483 Tôn Đức Thắng
 3.841.125 
 hknlc@danang.gov.vn 
3
 Phường Hòa Khánh Bắc
 Đường Lạc Long Quân
 3.738.059 
 hkblc@danang.gov.vn 
4
 Phường Hòa Hiệp Nam
 909 Nguyễn Lương Bằng
 3.842.119 
 hhnlc@danang.gov.vn 
5
 Phường Hòa Hiệp Bắc
 20 Nguyễn Phước Chu
 3.774.055
 hhblc@danang.gov.vn