ENGLISH | JAPANESE

Con đường di sản

Sở Nội Vụ

Địa chỉ: 132 Yên Bái, Đà Nẵng
Điện thoại: (84.511) 821253
Fax: (84.511) 829900
Email: snv@danang.gov.vn

Website: http://noivu.danang.gov.vn

 

 

 

* Lãnh đạo:

 STT  Họ và tên  Chức vụ  Điện thoại  Email 
 1  Đặng Công Ngữ  Giám đốc  05113.822291  ngudc@danang.gov.vn
 2  Phạm Tấn Tài  Phó Giám đốc  05113.891566  taipt2@danang.gov.vn
 3  Chế Viết Sơn  Phó Giám đốc  05113.871188  soncv@danang.gov.vn
 4  Võ Công Chánh  Phó Giám đốc  05113.830191  chanhvc@danang.gov.vn
5  Nguyễn Thương  Phó Giám đốc  05113.565892  thuongn@danang.gov.vn
 6  Ngô Khôi  Phó Giám đốc, Trưởng ban  Ban Tôn  giáo  05113.871210  khoin1@danang.gov.vn
 7  Nguyễn Kim Dũng  Phó Giám đốc, Trưởng ban  Ban Thi đua  - Khen thưởng  05113.834269  dungnk2@danang.gov.vn
 8  Võ Văn Việt  Chánh Văn phòng  05113.821253  vietvv@danang.gov.vn
 9  Trần Thị Tuyết Mai  Phó Chánh Văn phòng  05113.821253  maitt@danang.gov.vn
10  Võ Thị Tuyền  TP Tổ chức - Biên chế  05113.871187  tuyenvt@danang.gov.vn
 11  Đặng Công Chúc  TP Cán bộ công chức  05113.822085  chucdc@danang.gov.vn
 12  Nguyễn Thị Thủy  TP Cán bộ công chức  05113.822085  thuynt@danang.gov.vn
 13  Võ Thị Thu Diễm  PP Cán bộ công chức  05113.822085  diemvtt@danang.gov.vn
 14  Võ Ngọc Phi  TP Xây dựng chính quyền  05113.827853  phivn@danang.gov.vn
 15  Trần Trung Sơn  TP Cải cách hành chính  5113.561344  sontt@danang.gov.vn
 16  Đỗ Thị Nguyệt Minh  TP Quản lý Văn thu, Lưu trữ  05113.602613  minhdtn@danang.gov.vn
 17  Đặng Chí Thanh  Chánh Thanh tra  05113.562500  thanhdc@danang.gov.vn
 18  Nguyễn Bảy  Phó Trưởng ban Ban Tôn giáo  05113.872662  bayn1@danang.gov.vn
 19  Lê Đức Nồng  Phó Trưởng ban, Ban Thi đua – Khen thưởng  05113.827853  nongld@danang.gov.vn

 

* Vị trí, chức năng:

- Sở Nội vụ là cơ quan chuyên môn của UBND thành phố, có chức năng tham mưu và giúp UBND thành phố quản lý nhà nước về công tác nội vụ trên địa bàn thành phố gồm: Tổ chức bộ máy; biên chế các cơ quan hành chính, sự nghiệp nhà nước; cải cách hành chính; chính quyền địa phương; địa giới hành chính; cán bộ, công chức, viên chức nhà nước, cán bộ, công chức xã, phường; tổ chức hội, tổ chức phi chính phủ; văn thư, lưu trữ nhà nước; tôn giáo; thi đua - khen thưởng.

- Sở Nội vụ chịu sự quản lý toàn diện và trực tiếp của UBND thành phố, đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn và kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Nội vụ.

* Nhiệm vụ và quyền hạn:

Sở Nội vụ thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn được quy định tại Thông tư số 04/2008/TT-BNV ngày 04 tháng 6 năm 2008 của Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ, Phòng Nội vụ thuộc UBND cấp tỉnh, huyện.

* Đơn vị trực thuộc Sở Nội vụ

 STT  Phòng, Ban  Địa chỉ  Điện thoại  Email
 Ban Tôn giáo  189 Trần Phú  3.810607  btg@danang.gov.vn
2  Ban Thi đua - Khen thưởng  31 Trần Phú  3.834268