ENGLISH | JAPANESE

UBND QUẬN NGŨ HÀNH SƠN

 

Họ Tên Chức Vụ Địa Chỉ Hộp Thư
Lê Hoàng Đức
Chủ tịch UBND DucLH@danang.gov.vn
Huỳnh Đức Đình Phó Chủ tịch thường trực dinhhd@danang.gov.vn
Đoàn Ngọc Độ
Phó Chủ tịch UBND DoDN5@danang.gov.vn
Nguyễn Đình Thư
Phó Chủ tịch UBND ThuND5@danang.gov.vn
Ngô Mai
Chánh văn phòng MaiN5@danang.gov.vn
Mai Xuân Thủy
Phó Chánh văn phòng ThuyMX5@danang.gov.vn
Mai Đình
  DinhM@danang.gov.vn