ENGLISH | JAPANESE

 
Các cơ quan chuyên môn Văn phòng UBND Thành phố

Văn phòng UBND Thành phố

Tên đơn vị Văn phòng UBND Thành phố
Địa chỉ 42 Bạch Đằng, Đà Nẵng
Điện thoại (84.511) 3821293
Fax (84.511) 3825321
Email
Website
Ban lãnh đạo Chánh Văn phòng: Nguyễn Văn Cán
Các Phó Chánh Văn phòng:
- Nguyễn Văn Khoa
- Lê Tùng
- Mai Tài
- Đào Tấn Bằng
Chức năng Văn phòng UBND thành phố Đà Nẵng là bộ máy làm việc của UBND thành phố, có chức năng phục vụ sự quản lý tập trung thống nhất, sự chỉ đạo điều hành mọi mặt công tác của Thường trực UBND thành phố
Nhiệm vụ